«Нәзипа Құлжанованың рухани мұрасын заманауи бағытта жаңартылған білім берумен ұштастыру» тақырыбында өткізілген Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы

  «Қостанай облысы әкімдігінің Білім Басқармасы» ММ «Нәзипа Құлжанова Атындағы Торғай Гуманитарлық колледжі» КҚМК  Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы Көрнекті жазушысы,  ақыны, мемлекет қайраткері Ахмет Байтұрсыновтың «Білім беру жүйесі» жайлы онлайн аралық 27 сәуір 2022 жылы конференциясына қатысқан ДВ-20-9 тобының студенті Сулембекова Толғанай, Қазақ тілі пән мұғалімі Калкенова Эльмира Ибрагимовна жетекшілігімен байқаудан арнайы сертификаттармен және қатысқаны үшін алғыс хаттармен марапатталды.

Республиканская научно-практическая конференция «Сочетание духовного наследия Назипы Кульжановой образованием в современном направлении»

  Под руководством преподавателя казахского языка К.Э  Ибрагимовна и Студентка группы ДВ-20-9 Сулембекова Толганай приняла участие в Республиканском научно-практическом конференции « О системе образования» выдающегося писателя, поэта, государственного деятеля Ахмета Байтурсынова. Награждены специальными сертификатами и благодарствеными письмами за участие.

Republican scientific and practical conference «Combining the spiritual heritage of Nazipa Kulzhanova with education in the modern direction»

Under the guidance of the Kazakh language teacher K.E. Ibragimovna and a student of the DV-20-9 group Sulembekova Tolganai took part in the Republican scientific and practical conference «On the education system» of the outstanding writer, poet, statesman Akhmet Baitursynov. They were awarded special certificates and letters of thanks for their participation.

Канафина А.Б.