Өндірістік тәжірибе Мет-19-9 тобы

Біз Балхаш гуманитарлық-техникалық колледжінің Мет-19-9 тобының студенттері 09.03.2022 ж-19.04.2022 ж. аралығында  “Қазақмыс Смэлтинг”  кәсіпорынында өндірістік тәжірибе өттік.

  Бұл практикадан біз көптеген ұмытпас қажеттім білім және сабақ алдық. Біз тәжірибе кезінде   цех құрылымдарын, аппараттардың құрылымын және қандай мақсатта жұмыс істейтінін білдік.

Бұл тәжірибеде біз жұмыс атмосферасына еніп, өзімізді маман ретінде сезіндік, сол үшін теорияны үйреткен Жанысбаева Е.Х алғысымызды білдіреміз.

Бұл практикада әр цехтын маңыздылығын және қиыншылығын көрдік, практика бізге мамандық табуға үлкен үлесін қосты.

Из этой практики мы получили много памятных знаний и уроков.  В ходе эксперимента мы узнали устройство цеха, устройство аппарата и цель, для которой он работает.

 На этой практике мы вошли в рабочую атмосферу и почувствовали себя специалистом, за что благодарим Жанысбаеву Е.Х. преподававшую теорию.

 В этой стажировке мы увидели важность и сложность каждого цеха, стажировка помогла нам найти профессию.

From this practice we have received many memorable knowledge and lessons.  In the course of the experiment, we learned the structure of the workshop, the structure of the apparatus and the purpose for which it works.

In this practice, we entered the working atmosphere and felt like a specialist, for which we thank , and Zhanysbayeva E.Kh., who taught theory.

  In this internship, we saw the importance and complexity of each workshop, the internship helped us find a profession.

Жумартов Б.Ш.

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *