Анкетирование среди преподавателей на тему: «Удовлетворенность преподавателей и сотрудников работой в колледже»

23.12.21 оқытушылар арасында «Оқытушылар мен қызметкерлердің колледж жұмысына қанағаттануы» тақырыбында сауалнама жүргізілді. Педагог-психолог Б. Ж. Шорина өткізді.

23.12.21 было проведено анкетирование среди преподавателей на тему: «Удовлетворенность преподавателей и сотрудников работой в колледже». Провела педагог-психолог Шорина Б.Ж.

On 23.12.21, a survey was conducted among teachers on the topic: «Satisfaction of teachers and staff with work at the college.» Conducted by teacher-psychologist Shorina B.Zh.

Педагог-психолог Б. Ж. Шорина

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *