Августовская областная конференция

Проходила Августовская областная конференция. В данной конференции с отчетом по внедрению трехязычия в колледже выступала Ким О.А. Конференция проходила на платформе Zoom.

     Балхашский гуманитарно- технический колледж участвует в данном проекте с 2015-2016 учебного года и работает по разработанному проекту «Развитие трехъязычия в колледже как основа формирования полиязыковой личности студента». Проект осуществлялся по 3-м этапам: подготовительный, внедренческий и обобщающий. В ходе выступления было рассказано о каждом этапе и о том, что было проделанно, с какими трудностями сталкивались и каких результатов достигли.

Облыстық конференциясы өтті. Аталған конференцияда колледжде үштілділікті енгізу бойынша есеппен О. А. Ким сөз сөйледі, Конференция Zoom платформасында өтті. Балқаш гуманитарлық-техникалық колледжі осы жобаға 2015-2016 оқу жылынан бастап қатысып келеді және «колледждегі үштілділікті дамыту студенттің көптілді тұлғасын қалыптастырудың негізі ретінде»жобасы бойынша жұмыс істейді. Жоба 3 кезең бойынша жүзеге асырылды: дайындық, енгізу және қорытындылау. Сөз сөйлеу барысында әр кезең туралы және не істелгені, қандай қиындықтарға тап болғаны және қандай нәтижелерге қол жеткізгені туралы айтылды.

The August Regional Conference was held on. In this conference was Kim O.A. with a report on the implementation of trilingualism in the college. The conference was held on the Zoom platform.

     Balkhash humanitarian — technical college has been participating in this project since the 2015-2016 academic year and has been working on the developed project «Development of trilingualism in the college as a basis for the formation of the student’s multilingual personality». The project was carried out in three stages: preparatory, implementation and generalization. During the speech was told about each stage and what has been done, what difficulties were faced and what results have been achieved.

Ким О.А.

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *