День программиста

Қарағанды облысында білім беруді дамытудың оқу-әдістемелік орталығы ұйымдастырумен 13.09.2021 жылы «Бағдарламашы күнін» мерекелеу шеңберінде өткізілген облыстық семинарда өз тәжірбиесімен бөліскені үшін «Ә. Мусин атындағы Балқаш гуманитарлы техникалық колледжі» КМҚК оқытушысы Амирхашов Фазылжан Бауыржанулы қатысып, сертификатпен марапатталды.

Амирхашов Фазылжан Бауржанович, преподаватель Балхашского гуманитарно-технического колледжа им. А. Мусина, был награжден грамотой за обмен опытом на региональном семинаре, организованном Учебно-методическим центром развития образования в Карагандинской области (13.09.2021) в рамках празднования. «Дня программиста».

Amirkhashov Fazylzhan Baurzhanovich, teacher at the Balkhash Humanitarian and Technical College named after A. Musina, was awarded a diploma for the exchange of experience at a regional seminar organized by the Educational and Methodological Center for the Development of Education in the Karaganda Region (09/13/2021) as part of the celebration. Programmer’s Day.

Амирхашов Фазылжан Бауржанович

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *