«Эко Жастар» мектебінің оқу курсы

2021 жылдың  20-қыркүйегі мен 30-қазан аралығында  «Эко Жастар» мектебінің экологиялық білім беру  аясында оқыту курсы өтті . 

Ә. Мусин атындағы Балхаш гуманитарлы-техникалық колледжінің оқытушысы Ерменбетова С.О және ИЯ-20-9 тобының студенттері, ,  «Жас биологтар» клубының мүшелері  Асылхан Диана мен Сихимбаева Венера , МТ-20-9 тобының студенті, «Жігер» студенттер орталығының  экоклуб мүшесі Амангельдина Дильназ  экотренер ,эковолонтер  дайындау курысын үздік тамамдады. 2021 жылдың 13 желтоқсанында арнайы сертификаттармен марапатталды.

С 20 сентября по 30 октября 2021 года в школе «Эко Жастар» прошел обучающий курс в рамках экологического образования .

 Преподаватель Балхашского гуманитарно-технического колледжа им.

А. Мусина Ерменбетова С. О  и студенты группы ИЯ-20-9,  члены клуба «Жас биологтар» Асылхан Диана и Сихимбаева Венера, студентка группы МТ-20-9 , член экоклуба студенческого центра «Жигер»  Амангельдина Дильназ с отличием прошли курсы подготовки.

13 декабря 2021 года награжден специальными сертификатами.

From September 20 to October 30, 2021, a training course in the framework of environmental education was held at the Eco Zhastar school. Teacher of the Balkhash Humanitarian and Technical College named after A. Musin Ermenbetov S. About and students of the IYA-20-9 group, members of the Zhas Biologtar club Asylkhan Diana and Sikhimbayeva Venera, a student of the MT-20-9 group, a member of the eco-club of the Zhiger student center Amangeldina Dilnaz passed training courses with honors. On December 13, 2021, he was awarded special certificates.

Ерменбетова С.О.

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *