Форум работодателей

29.04.22 г. в БГТК им А.Мусина прошел форум работодателей «Новая форма взаимодействия колледжа с работодателями». Гостей встречал с концертной программой ансамбль казахских народных инструментов специальности «Музыкальное образование» под руководством Надирбекова Ж.Р.

          On April 29, 22, a forum of employers "A new form of interaction between the college and employers" was held at the BGTK named after A. Musin. The guests were met with a concert program by an ensemble of Kazakh folk instruments of the specialty "Music Education" under the direction of Zh.R. Nadirbekov.
          29,22 сәуірде А.Мусин атындағы БГТК-да «Колледж мен жұмыс берушілер арасындағы өзара әрекеттестіктің жаңа түрі» атты жұмыс берушілердің форумы өтті. Қонақтарды Ж.Р.Нәдірбеков жетекшілік ететін «Музыкалық білім» мамандығының қазақ халық аспаптар ансамблі концерттік бағдарламамен қарсы алды.

Преподаватель Сахарова А.П.

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *