«Колледж студенттерінің оқу сауаттылығын қалыптастырудағы колледж кітапханасының рөлі» атты дөңгелек үстел

 8 ақпан 2022 ж. Ә.Мусин атындағы гуманитарлы- техникалық колледж кітапханасында «Колледж студенттерінің оқу сауаттылығын қалыптастырудағы колледж кітапханасының рөлі» атты дөңгелек стол отырысы қашықтықтан өтті. Іс шараға техникалық бағыттағы Тт-21-09,Мет-21-09, Оп-21-09, Мт 21-09 топтары қатысты. Кітапханашы Ш.Қожамұратова студенттер назарына тақырыпты ашатын арнайы дайындалған видео ұсынды. Қазіргі таңда өзекті мәселеге айналған «Электронды кітапхана» жайында ақпарат беріп, табу көздерін көрсетті. Дөңгелек стол барысында «Бір ел — бір кітап» акциясы сөз болып  Ахмет Байтұрсынов шығармаларын оқуға шақырды. Іс- шара кері байланыс жасау арқылы тартымды өтіп, үйге тапсырма берілді.

8 февраля 2022 г. В библиотеке Балхашского гуманитарно-технического колледжа им. А.Мусина прошел круглый стол «Роль библиотеки колледжа в формировании читательской грамотности студентов колледжа». В мероприятии приняли участие группы технического отделения ТТ-21-09, Мет-21-09, ОП-21-09, МТ 21-09. Библиотекарь Кожамуратова Ш. представила специально подготовленный видеоролик, знакомящий учащихся с темой. В видеоролике была предоставлена информация об «Электронной библиотеке», которая сейчас актуальна, и  источники дохода. В ходе круглого стола акции «Одна страна – одна книга» было предложено прочесть произведения Ахмета Байтурсынова. Мероприятие было продуктивным, благодаря обратной связи и вопросам, которые задавали студенты.

February 8, 2022 A round table discussion «The role of the college library in the formation of reading literacy of college students» was held in the library of the Humanitarian and Technical College named after A. Musin. The event was attended by technical groups Tt-21-09, Met-21-09, Op-21-09, Mt 21-09. Librarian Sh. Kozhamuratova presented a specially prepared video that introduces the topic to students. She provided information about the «Electronic Library», which is now a topical issue, and showed sources of income. During the round table the action «One country — one book» was invited to read the works of Akhmet Baitursynov. The event was interesting due to feedbacks and the homework was given.

Кожамуратова Ш.

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *