Конкурс «Intellectual Marathon» для студентов неязыковых специальностей

Тілдік емес мамандықтар студенттеріне арналған «Intellectual Marathon» байқауы

Ағымдағы жылдың 15 наурызында «Үштілділік білім беру» апталығы аясындағы мекеме ішінде тілдік емес мамандықтар студенттеріне арналған «Intellectual Marathon» байқауы өтті. Байқау үш тілді қазақ, орыс және ағылшын тілдерін жетік меңгерген жастарды анықтау және қолдау, тіл мәдениетін көтеру, үштілділікті насихаттау мақсатында ұйымдастырылып отыр. Байқау қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде өтті. Ұйымдастырушысы – Балқаш гуманитарлы-техникалық колледжінің ағылшын тілі пәнінің оқытушысы Далабаева Айнаш Амиралиевна студенттерді 2 топқа бөліп, 5 кезеңнен тұратын ойынды өткізді. 1. «4 pictures 1 word»: қатысушылар берілген суреттерге қарап, жасырынды сөзді тапты. 2. «A magic 7»: ойын шарты бойынша қатысушылар карточкаларды таңдап,  7 түрлі зат атауларын бірден айтты. 3. «What is in the box?» Жұмбақ шешу арқылы, корапшада жасырылған затты тапты. 4. «Hidden words»: карточкада берілген сөйлемдерден әріптерді іріктеп, жасырын сөзді анықтады. 5. «Karaoke Maths»: қатысушылар караокеде ән айта отырып, ағылшынша математикадан есеп шығарды. Ісшара соңында әділқазылар мүшелері жеңімпаздарды белгілеп, алғыс сөзін айтып кетті. Баллдар саны бойынша «Dreams» тобы жеңсе де, барлық қатысушылар белсенділік танытты. Ісшараға колледждің гуманитарлы-техникалық бөлімінен ШК-20-9, ШК-19-9, ФК-19-9, ОИ-19-9, МТ-21-9, ОП-21-9 топтарының 14 студент қатысты.

Конкурс «Intellectual Marathon» для студентов неязыковых специальностей

15 марта текущего года в рамках недели «трехъязычного образования» среди молодежи прошел конкурс «Intellectual Marathon» для студентов неязыковых специальностей. Конкурс проводился с целью выявления и поддержки молодых людей, владеющих тремя языками: казахским, русским и английским, повышения языковой культуры, пропаганды трехъязычия. Мероприятие проходило на казахском, русском и английском языках. Организатор-преподаватель английского языка Балхашского гуманитарно-технического колледжа Далабаева Айнаш Амиралиевна разделила студентов на 2 группы и провела игру с 5 этапами. 1.  «4 pictures 1 word»: участники отгадывали скрытое слово при помощи картинок. 2. «А magic 7»: по условиям игры участники выбирали карточки и сразу произносили 7 разных наименований предметов. 3. «What is in the box?» студенты разгадывали загадку и угадывали предмет, спрятанный в коробке. 4. «Hidden words»: участники отбирали буквы из предложений, представленных на карточке и определяли скрытое слово. 5. «Karaoke Maths»: участники пели песню «What a wonderful world» паралелльно решая задачи на английском языке. В конце конкурса члены жюри отметили победителей и поблагодарили студентов за участие. По количеству баллов победила группа «Dreams», но все участники были очень активные. В мероприятии приняли участие 14 студентов группы ШК-20-9, ШК-19-9, ФК-19-9, ОИ-19-9, МТ-21-9, ОП-21-9 гуманитарно-технического отделения колледжа.

Intellectual Marathon competition for students of non-linguistic specialties

On March 15, within the framework of the week of «trilingual education» an Intellectual Marathon competition was held for students of non-linguistic specialties. The competition was held to identify and support young people who speak three languages: Kazakh, Russian and English, improve language culture, promote trilingualism. The event was held in Kazakh, Russian and English. Organizer-English teacher of the Balkhash Humanitarian and Technical College Dalabayeva Ainash Amiralievna divided the students into 2 groups and held a game with 5 stages. 1. «4 pictures 1 word»: participants guessed the hidden word using pictures. 2. «A magic 7»: according to the conditions of the game, participants chose cards and immediately pronounced 7 different names of objects. 3. «What is in the box?» students solved the riddle and guessed the object hidden in the box. 4. «Hidden words»: participants selected letters from the sentences presented on the card and identified the hidden word. 5. «Karaoke Maths»: participants sang the song «What a wonderful world» in parallel solving tasks in English. At the end of the competition, the jury members noted the winners and thanked the students for their participation. The group «Dreams» won by the number of points, but all the participants were very active. The event was attended by 14 students of the SHK-20-9, SHK-19-9, FC-19-9, OI-19-9, MT-21-9, OP-21-9 humanitarian and technical departments of the college.

Далабаева А.А.

https://youtu.be/mmHTaThwX5U

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *