Мет -22-9 тобының өндірістегі тәжірибесі


Біздің топтың өндірістік тәжірибесі “ҚазақМысСмэлтинг” ЖШС 17.05.24 күні мыс заводында басталып ойдағыдай қарқынды өтті. Біздің МЕТ-22-9 тобы студенттері өздерін жақсы жағынан көрсетіп,кездесетін уақытынан  қалма йаға мастердін берген тапсырмасын бұлжытпай орындап жүрді.Зачет тапсыратын 06.06.24 күні группадағы студенттер колледжден тәжірибе жетекшісі-Бексұлтан Шуғайбекович берген тапсырмасын орындап,қойған сұрақтарына жауап беріп есеп тапсырды.Практика уақытында біз білмейтін түрлі ақпараттар алдық.ЦПШ,МПЦ,ЦЭМ цехтарының участкілірінде процесстердің  қалай өтетіні туралы және түрлі жабдықтардықалай қолданатыны туралы көптеген жеткілікті мағлұматтар алдық.Бұл практика біздер үшін өте қызықты да пайдалы өтті.
ЦПШ-Мамонько Д.А.
МПЦ(плав.)-Зухурнаев Р.
МПЦ (Конвер)-Сейтжанов Қ.А. 
МПЦ(анод)-Искаков Арнур 
ЦЭМ-Шорин А.Ж., аға мастерлер бізге көптеген мағлұматтар берді! Цех мастерларына алғысымыз шексіз.

Производственная практика  нашей группы стартовал на медплавильномзаводе ТОО «КазахМысСмэлтинг» 17.05.24 и прошёл очень нтересно.  Студенты нашей группы МЕТ-22-9 показали себя дисциплинированно  и выполняли задание руководителя практикой от производства. Своевременно получали нужную нам  информация, которую мы не знали.Атак же получали  много достаточной информации о том, как осуществляются металлургические процессы на участках  ЦПШ, МПЦ, ЦЭМ и как применяется технологическое  оборудование. Эта практика была для нас очень интересной и полезной! ., Старшие мастера,такие как — Мамонко Д.А., МПК (плав.)-Зухурнаев Р. ., МПЦ(Конвер)-Сейтжанов К.А., МПЦ(анод)-Искаков Арнур и ЦЭМ-Шорин А.дали нам много полезной информации!  Выражаем огромную благодарность мастерам мастерской.

The production practice of our groupstarted at the copper smelting plant of KazakhMysSmelting LLP on 05/17/24 and was very interesting.   The students of our group MET-22-9 showed them selves to be disciplined and carried out the task of the leader with practice from production.  We received the informationwe needed in a timely manner, which wedid not know. We also received a lot of sufficient information about howmetallurgical processes are carried out atthe TsPSh, MPTs, TsEM sections and howtechnological equipment is used.  This practice was very interesting and usefulfor us!  ., Senior masters, such as — Mamonko D.A., MPC (floating) — Zuhurnaev R., MPC (Conver) — Seitzhanov K.A., MPC (anode) — IskakovArnur and TsEM — Shorin A.dali  We havea lot of useful information!   We expressour deep gratitude to the masters of the workshop.

Студенты группы МЕТ-22-9

Aмантай Айкын

Жанабаева Айдана

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *