Срез знаний по основному музыкальному инструменту

29.03.22 в соответствии с графиком проведен срез знаний в группе МО – 19-9 по основному музыкальному инструменту. В ходе контрольного урока все студенты исполнили по 3 произведения детского репертуара, продемонстрировав хороший уровень освоения программного материала по специальному инструменту, а также готовность к дальнейшему прохождению пробной практике в детском саду и общеобразовательной школе. По результатам контрольного урока по основному музыкальному инструменту успеваемость составила 100%, качество знаний студентов группы составило 75 %., средний балл – 3.9.                             

         On March 29, 22, in accordance with the schedule, a section of knowledge was held in the MO group – 19-9 on the main musical instrument. During the control lesson, all students performed 3 pieces of the children’s repertoire, demonstrating a good level of mastering the program material on a special instrument, as well as their readiness for further trial practice in kindergarten and general education school. According to the results of the control lesson on the main musical instrument, the progress was 100%, the quality of knowledge of the students of the group was 75%., the average score was 3.9.

         29,22 наурызда кестеге сәйкес МО тобында – 19-9 негізгі музыкалық аспапта білім секциясы өтті. Бақылау сабағында барлық оқушылар балалар репертуарынан 3 шығарманы орындап, бағдарламалық материалды арнайы аспапта жақсы меңгеру деңгейін, сондай-ақ балабақшадағы және жалпы білім беретін мектептегі одан әрі сынақ тәжірибесіне дайындығын көрсетті. Негізгі музыкалық аспапта бақылау сабағының қорытындысы бойынша орындау 100%, топ студенттерінің білім сапасы 75%., орташа балл 3,9.

Преподаватель Сахарова А.П.