Срез знаний по основному музыкальному инструменту

В соответствии с графиком проведены срезы знаний в группах МО – 19-9 и МО – 20-9 по основному музыкальному инструменту. В ходе контрольного урока все студенты исполнили по 3 произведения детского репертуара, продемонстрировав хороший уровень освоения программного материала по специальному инструменту, а также готовность к дальнейшему прохождению пробной практике в детском саду и общеобразовательной школе. По результатам контрольного урока по основному музыкальному инструменту успеваемость составила 100%, качество знаний студентов группы составило 86.5%.                             

 
               In accordance with the schedule, sections of knowledge were carried out in groups MO - 19-9 and MO - 20-9 on the main musical instrument. During the control lesson, all students performed 3 pieces of children's repertoire each, demonstrating a good level of mastering the program material for a special instrument, as well as readiness for further trial practice in kindergarten and secondary school. According to the results of the control lesson on the main musical instrument, the progress was 100%, the quality of knowledge of the students of the group was 86.5%.
 
               Кестеге сәйкес негізгі музыкалық аспапта МО – 19-9 және МО – 20-9 топтарында білім бөлімдері өткізілді. Бақылау сабағында барлық оқушылар 3 бала репертуарынан орындап, арнайы аспапқа арналған бағдарламалық материалды жақсы меңгеру деңгейін, сондай-ақ балабақша мен жалпы білім беретін мектепте одан әрі сынақ тәжірибесіне дайындығын көрсетті. Негізгі музыкалық аспап бойынша бақылау сабағының қорытындысы бойынша үлгерім 100%, топ студенттерінің білім сапасы 86.5%.

Преподаватель Сахарова А.П.

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *